Logowanie:

login: 
hasło: 

Regulamin


I. WSTĘP

Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest regulacja warunków korzystania oraz funkcjonowania Katalogu Rydultowy.com.pl znajdującego się pod adresem internetowym www.rydultowy.com.pl i wszystkich jego subdomenach. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Firm oraz Użytkowników Katalogu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora Katalogu.

Każda Firma z chwilą rejestracji zobowiązana jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Rejestrując się w Katalogu, Firma wyraża zgodę i akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu. Akceptując niniejszy Regulamin osoba zgłaszająca firmę oświadcza, że jest upoważniona do jej reprezentowania.


II. DEFINICJE

Katalog - portal Rydultowy.com.pl umożliwiający wyszukiwanie i lokalizowanie firm według nazwy, branży lub obszaru działalności, prowadzony i administrowany przez Pol-Media Patryk Procek, os. Orłowiec 65a, 44-280 Rydułtowy, działający na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Rydułtowach z 2003 roku, NIP: 647-224-95-20.

Firma - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, która zarejestrowała się w Katalogu Rydultowy.com.pl.

Użytkownik - każda osoba, nie będąca Firmą, korzystająca z portalu Rydultowy.com.pl.

Wpis - informacje i materiały graficzne (logo, zdjęcia) zgłoszone i dodane przez Firmę po uprzedniej rejestracji Firmy.


III. ZASADY KORZYSTANIA
 1. Korzystanie przez Użytkowników z portalu Rydultowy.com.pl jest bezpłatne.

 2. Korzystanie i rejestracja w portalu Rydultowy.com.pl przez Firmy jest bezpłatna. Rejestracja firmy polega na utworzeniu konta za pomocą formularza dostępnego pod adresem www.rydultowy.com.pl/dodaj.php

 3. Dodanie Wpisu do Katalogu przez Firmę jest płatne zgodnie z obowiązującym Cennikiem.

 4. Autorskie prawa majątkowe do projektu graficznego, rozwiązań technicznych, a także pozostałych elementów portalu, jak: kod HTML, PHP, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują portalowi Rydultowy.com.pl

 5. Wszystkie przekazane przez Firmę do publikacji materiały stanowią własność Firmy i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich kopiowania, powielania oraz udostępniania osobom trzecim, a także wykorzystywania w celach innych niż informacyjne i na własny użytek bez uprzedniej zgody Firmy. Firma oświadcza, że wszelkie wprowadzone przez nią do Katalogu dane nie naruszają praw osób trzecich. W sytuacji wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Katalogowi związanymi z bezprawnym charakterem tych danych, Firma zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, jakie Katalog poniósł w związku z wytoczonymi roszczeniami. Dodając dane do Katalogu Firma wyraża zgodę na ich prezentację w Katalogu.

 6. Jeśli w trakcie korzystania z usług Katalogu dane adresowe, osobowe lub inne dany Firmy ulegną zmianie, Firma zobowiązana jest do ich niezwłocznej aktualizacji. Dane te można samodzielnie zaktualizować po zalogowaniu się na konto.

 7. Firma wyraża zgodę na edycję przez Katalog materiałów i danych wprowadzonych przez Firmę do portalu, takich, jak zmiany rozmiaru plików graficznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlania Wpisu, poprawy błędów itp.

 8. Akceptując Regulamin Firma wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, oraz wykorzystywanie podanych przez Firmę danych w celach prezentacji Wpisu, kontaktowych i marketingowych przez Pol-Media Patryk Procek. Dane podane przez Firmę nie będą udostępniane w celach marketingowych partnerom handlowym. Jednocześnie Firma oświadcza, że została poinformowana o możliwości wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
 1. Rejestrując się w portalu Firma ponosi wszelką odpowiedzialność za treści zawarte we Wpisie, takie, jak prawdziwość danych, rzetelność dodanych treści, a także zgodność z obowiązującym prawem, zwyczajami i normami moralnymi oraz niniejszym Regulaminem. Informacje dotyczące oferty Firmy zamieszczane w Katalogu powinny być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd Użytkowników Katalogu. W sytuacji, gdy Katalog uzyska informację o naruszeniu przez Firmę postanowień zawartych w Regulaminie, Katalog ma prawo do usunięcia Wpisu, a Firmie nie przysługuje zwrot poniesionych wydatków ani odrębne odszkodowanie.

 2. Zabrania się dodawania firmy do kategorii niezwiązanej z profilem jej działalności. Zabrania się wypełniania pól tekstowych danymi do tego nieprzeznaczonymi oraz zamieszczania plików graficznych niemających bezpośredniego związku z Firmą i jej ofertą pod rygorem usunięcia wpisu lub prezentacji z Katalogu bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym Firmy. Zabrania się zamieszczania przez Firmę adresów www i odnośników prowadzących do stron internetowych niebędących serwisami Firmy. Zamieszczenie adresu www lub odnośnika dozwolone jest wyłącznie w pozycji "Strona WWW".

 3. Katalog nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Firmy za sytuacje związane z naruszeniem jej praw przez podmioty trzecie, wykorzystywanie ich w całości lub części przez osoby trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się pod Firmę przez podmioty trzecie. Wszelkie wynikłe tego typu sprawy rozstrzygane będą bez udziału Katalogu. Portal nie ponosi również odpowiedzialności za cenę, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub towarów oferowanych przez Firmę w konsekwencji skorzystania z jej oferty. Katalog nie bierze także udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Firmą a jej klientami. Wszelkie nieporozumienia Firmy rozwiązują między sobą bez angażowania poratlu w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.

 4. Katalog nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej. W tej sytuacji Firmie nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów ani odrębne odszkodowanie. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie portalu. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę Katalogu, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek portalu lub dobre imię Pol-Media Patryk Procek. W przypadku takiego postępowania po stronie Firmy, Katalog zastrzega sobie prawo do usunięcia Firmy z bazy i podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

 5. Katalog odpowiada za przerwy i brak dostępu do portalu wywołanych z winy leżacej po stronie katalogu w sytuacji, w której brak dostępu jest dłuższy niż 24 godziny. W tym przypadku Firmie przysługuje przedłużenie okresu wyświetlania wpisu o czas, w którym portal nie był dostępny lub zwrot kosztów za okres braku dostępności portalu. Koszty obliczane są proporcjonalnie dzieląc liczbę dni niedostępności portalu przez 365 dni i mnożąc przez kwotę abonamentu, jaki Firma w danym czasie opłaciła.

IV. REJESTRACJA FIRMY I KOSZTY
 1. Po dokonaniu rejestracji i Wpisu Firma zobowiązana jest do dokonania płatności określonej w Cenniku. Do czasu dokonania płatności, weryfikacji i zatwierdzenia danych przez administratora Wpis nie będzie wyświetlany. Wszystkie zmiany danych podstawowych Firmy podlegają każdorazowej weryfikacji.

 2. Okres rozliczeniowy trwa 365 dni. W przypadku wyboru i opłacenia przez Firmę abonamentu na okres dłuższy niż 1 rok, pierwszy okres rozliczeniowy odpowiada dokładnie okresowi opłaconemu i wybranemu przez Firmę. Po zakończeniu pierwszego okresu, następny okres rozliczeniowy trwa 365 dni, chyba, że Firma wyrazi chęć przedłużenia wyświetlania Wpisu przez dłuższy okres. W takim przypadku obowiązują takie same przepisy, jak w przypadku pierwszego okresu rozliczeniowego na czas dłuższy niż 1 rok.

 3. Świadczenie usługi w postaci Wpisu jest zamawiane na czas nieokreślony. Firma zobowiązuje się do terminowego uiszczania należności za korzystanie z Wpisu. Płatności za korzystanie z Wpisu będą dokonywane z góry w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pierwszego okresu rozliczeniowego oraz w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia kolejnego okresu rozliczeniowego.

 4. Okres rozliczeniowy biegnie od dnia wyrażenia woli przez Firmę w postaci oświadczenia złożonego elektronicznie za pośrednictwem stron internetowych Katalogu i biegnie do końca okresu, jaki został przez Firmę wybrany i opłacony.

 5. Firmie przysługuje prawo do 7 dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego. Brak rezygnacji na 7 dni kalendarzowych przed zakończeniem bieżącego okresu rozliczeniowego, powoduje przedłużenie trwania umowy na kolejny okres rozliczeniowy i rodzi obowiązek uiszczenia odpowiedniej należności za następny okres rozliczeniowy, na który umowa została przedłużona.

 6. Wypowiedzenie, o którym mowa w pkt 5 Regulaminu odbywa się za pomocą poczty elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości na adres bok@rydultowy.com.pl i dla swej skuteczności wymaga potwierdzenia otrzymania wypowiedzenia przez Rydultowy.com.pl przesłanego za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku nie otrzymania przez Firmę potwierdzenia dostarczenia wiadomości w terminie 3 dni od dnia wysłania wiadomości pocztą elektroniczną rezygnację należy złożyć w postaci pisemnej i wysłać listem poleconym na adres: Pol-Media Patryk Procek, os. Orłowiec 65a, 44-280 Rydułtowy.

 7. Wszystkie ceny podane w Cenniku Rydultowy.com.pl są cenami netto nie uwzględniającymi podatku VAT.

V. REKLAMACJE
 1. Reklamacje mogą być składane wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej (na adres bok@rydultowy.com.pl) lub udostępnionego formularza kontaktowego.

 2. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni roboczych i biegnie z chwilą otrzymania zgłoszenia przez Katalog. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu. W takiej sytuacji Firma zostanie poinformowana drogą elektroniczną.

 3. Katalog nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie kont pocztowych Firmy. Firma zobowiązana jest do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem email w trakcie korespondencji z Katalogiem.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W przypadku ewentualnych sporów pomiędzy Firmą a Katalogiem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a wszelkie powództwa wytaczane powinny być przed właściwy miejscowo i rzeczowo sąd z uwagi na siedzibę:
  Pol-Media Patryk Procek.

 2. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej portalu i udostępnienia Firmie w taki sposób, aby mogła ona wzorzec ten przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.

 3. Firma oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem i akceptuje go w całości.

Ostatnio dodane firmy:


Elzet s.c. B. i K. Skowronek
Pszowska 494
44-370 Pszów

tel.: 324558648
Usługi BHP i P.poż. Ryszard Tkocz
Kwiatowa 31a
44-310 Radlin

tel.: 32 4549154
Meble "Zygmunt"
Gajowa 47a
44-280 Rydułtowy

tel.: 32 4579 213
WAKO
Piławska 8/20
50-538 Wrocław

tel.: 71 73 28 710
Pol-Media Patryk Procek
ul. Raciborska 457
44-280 Rydułtowy

tel.: 505186868
Copyright © 2010-2019 Pol-Media